J. Clausager Dalgaard

Advokat med møderet for Højesteret
Beneficeret
Aut. Bobestyrer.
Advokatanpartsselskab
Forretningsbetingelser
Nærværende forretningsbetingelser er gældende for enhver opgave som Advokatanpartsselskabet J. Clausager Dalgaard påtager sig på vegne af dig, medmindre andet skriftligt aftales.
Ved modtagelsen af en sag fremsender vi et bekræftelsesbrev med en beskrivelse af opgaven, medmindre klienten er erhvervsdrivende eller allerede har sendt os en beskrivelse af opgaven.

Advokatetiske regler mv.
Advokatanpartsselskabet J. Clausager Dalgaard efterlever Advokatsamfundets etiske regler, og er ligesom andre advokatvirksomheder omfattet af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge.
I forbindelse med nye sager sikrer Advokatanpartsselskabet J. Clausager Dalgaard således, at der ikke foreligger en interessekonflikt.
Opstår der en interessekonflikt under sagens forløb, som medfører, at Advokatanpartsselskabet J. Clausager Dalgaard må frasige sig sagen, hjælper Advokatanpartsselskabet J. Clausager Dalgaard gerne med at henvise klienten til en anden advokat.
Advokatanpartsselskabet J. Clausager Dalgaard har desuden pligt til at indhente identitetsoplysninger både fra nye klienter og fra eksisterende klienter, der ikke tidligere har afgivet identitetsoplysninger.

Honorar
Fastsættelsen af salær sker i overensstemmelse med retsplejelovens regler herfor og fastsættes som udgangspunkt efter den medgåede tid, der er brugt på opgaven, graden af påkrævet specialistviden, størrelsen af de involverede værdier, opgavens vigtighed for klienten, det opnåede resultat og det forbundne ansvar i forbindelse med opgavens løsning.
Forbrugere vil altid modtage et honoraroverslag, samt oplysning om de forventede udlæg og afgifter, ligesom Advokatanpartsselskabet J. Clausager Dalgaard så tidligt som muligt orienterer klienten, hvis det viser sig, at det samlede salær forventes at overstige overslaget.
Erhvervsklienter vil alene efter anmodning modtage et overslag over honorarfastsættelsen i den konkrete sag.
Normalt udsteder vi en faktura, når opgaven er afsluttet. Længerevarende opgaver a conto-afregnes med kortere eller længere intervaller, oftest hver måned, medmindre andet er aftalt.
Hvis Advokatanpartsselskabet J. Clausager Dalgaard modtager forudbetaling for salær, udlæg eller omkostninger, indsættes sådanne beløb på vores klientkonto.
Beløbene inklusive eventuelle indvundne renter anvendes til udligning af kommende fakturaer eller omkostninger, medmindre andet aftales.
Advokatanpartsselskabet J. Clausager Dalgaard kræver som udgangspunkt forudbetaling af udlæg og omkostninger - og undtagelsesvist forudbetaling af salær.
Ud over vores salær debiteres klienten for eventuelle nødvendige omkostninger i forbindelse med den udførte bistand. Eventuelle udlæg faktureres separat eller medtages i den næste salærfaktura.

Tavshedspligt
Advokatanpartsselskabet J. Clausager Dalgaard er pålagt tavshedspligt, hvorfor enhver oplysning, som Advokatanpartsselskabet J. Clausager Dalgaard modtager i forbindelse med en opgave, behandles som fortrolig.

Anvendelse af rådgivning
Det udførte arbejde må ikke uden Advokatanpartsselskabet J. Clausager Dalgaards skriftlige accept anvendes til andet end det konkrete formål, og Advokatanpartsselskabet J. Clausager Dalgaard er som følge heraf alene ansvarlige overfor klienten.

Lovvalg og værneting
Enhver tvist mellem en klient og Advokatanpartsselskabet J. Clausager Dalgaard skal løses i overensstemmelse med dansk ret - desuagtet dansk international privatret måtte føre til, at et andet lands lov skal finde anvendelse - og med advokatselskabets hjemting.

Ansvarsbegrænsning og forsikring
Advokatanpartsselskabet J. Clausager Dalgaard er ansvarlig for den udførte bistand over for klienterne i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, og er ansvars- og garantiforsikret i et anerkendt selskab i overensstemmelse med Justitsministeriets bekendtgørelse om godkendelse af ændringer i vedtægt for Det danske Advokatsamfund.
Ansvaret i forbindelse med juridisk bistand er dog begrænset til maksimalt DKK 2,5 mio. pr. opgave. Den samlede erstatning, som en klient er berettiget til at modtage, kan dog ikke overstige DKK 5 mio. med hensyn til krav, som rejses i et kalenderår.
Ansvaret omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v. eller andre former for indirekte tab.
Advokatanpartsselskabet J. Clausager Dalgaard er forsikret gennem HDI Danmark (policenummer VAS1500789).
(Senest opdateret den 17. oktober 2016)
Nørregade 2, 6670 Holsted | Telefon 7539 2711 | Telefax 7539 2658 | Giro 9 03 74 11