J. Clausager Dalgaard

Advokat med møderet for Højesteret
Beneficeret
Aut. Bobestyrer.
Advokatanpartsselskab
Arbejdsskadesager?
 
For at få en skade anerkendt ved Arbejdsskadesstyrelsen er det en betingelse, at man har været udsat for et af følgende:

1) ulykkestilfælde, der skyldes arbejdet eller de forhold, hvorunder dette foregår,

2) skadelige påvirkninger af højst 5 dages varighed, der skyldes arbejdet eller de forhold, hvorunder dette foregår,

3) pludselige løfteskader, og

4) erhvervssygdomme.


Såfremt arbejdsgiveren eller andre er ansvarlige for ulykken, vil der være mulighed for at få yderligere erstatning fra skadevolderen. Det er nemlig ikke alle tab, som dækkes af arbejdsskadesikringsloven (f.eks. dækkes tabt arbejdsfortjeneste og svie & smerte ikke). Den evt. ansvarlige for skaden skal betale den del af erstatningen, som ikke dækkes efter arbejdsskadesikringsloven. 

Erstatning for arbejdsskader behandles efter arbejdsskadesikringsloven (link Arbejdsskadesikringsloven )

På Arbejdsskadesstyrelsens hjemmeside (link www.ask.dk) kan man bl.a. finde méntabellen (link her) som angiver méngraden for de enkelte skader, og oversigt over erhvervssygdomme (Link her)

Erhvervsevnetabet fastsættes som den procentvise nedgang i indtægt, og er således ikke et udtryk for læges objektive vurdering af restevnen til at kunne arbejde. 

Det er altid vigtigt i forbindelse med en arbejdsskade at være opmærksom på, om man er forsikret for forholdet ved sin private forsikring.

Det vil ofte være en længere proces, at få sin skade anerkendt og få erstatningen udmålt. For at sikre den optimale behandling af sagen, vil det oftest være klogt, at drøfte arbejdsskaden med sin advokat. Vi yder gratis rådgivning i forbindelse med den første gennemgang af sagen.
Nørregade 2, 6670 Holsted | Telefon 7539 2711 | Telefax 7539 2658 | Giro 9 03 74 11